Conditions

Conditions

Conditions for M/Y «Amica»

Ryfylketurer AS - general conditions for charter and boat hire

1. The boat rental is hourly.

The boat hire is hourly and is subject to VAT, the rate is 12%. The listed price includes VAT unless otherwise stated. The minimum rate for a fjord cruise is 2 hours of boat hire. The boat hire includes boat, crew, one harbor fee, passenger insurance and fuel at up to 8 knots. For transport at a higher speed, extra fuel is invoiced according to consumption. The boat hire applies from the time the charter boat is booked until the last passenger disembarks. No fee when embarking and disembarkation is in the Stavanger harbor area. For longer empty transport (f.ex to Sandnes, Hommersåk and Strand) and when waiting, 50% hire is calculated in addition to the minimum boat hire. If a port charge is incurred in addition to the normal port charge or in more than one port district, the port charge for a port of call other than the home port will be charged to the customer.

2. Food

Food can be prepared on board with a hired chef or ordered as desired. Food orders must be received well in advance of departure. It is not permitted to bring food on board without prior agreement.

3. Beverages

Amica does not have its own alcohol licence, and uses a food and drink sub-supplier as manager. In the case of a private tour, food and drink can be arranged under your own auspices. Passengers who appear visibly intoxicated will be turned away at the boarding gate. Breach of these provisions is considered a breach of contract

4. Order

When booking a boat trip, we will send you a reservation by email which must be confirmed by email.

5. Cancellation

Cancellation must be made in writing. If canceled within 30 days before departure, a fee of NOK 500 applies. If canceled within 10 days before the day of the trip, half of the boat hire is refunded. In case of cancellation later than 10 days before the day of the trip, the boat hire must be paid in full. This also applies to ordered goods (e.g. food) and services (e.g. entertainment). The ordered goods will be delivered to you by agreement, no later than the day of the trip. If we manage to cancel ordered goods and services or obtain a corresponding boat trip in the same time period, our claim will be reduced accordingly. VAT is added to all prices regarding cancellation.

6. Limitation of liability

We have passenger insurance for our fjord cruise passengers (P&I). The insurance terms nevertheless oblige us to disclaim any liability for loss of life, damage to persons or objects that can be validly disclaimed under §188 and §189 of the Maritime Act, or loss due to breakdown or interruption of operation. Otherwise, the limitations of liability apply according to §234 and §235 of the Maritime Act. We do not replace damaged or lost clothing or items that are not due to gross negligence on our part.

7. Weather reservation

Unfortunately, the order cannot be taken subject to weather conditions. However, we will see if it is possible to change the date if the weather is not with us. However, should the Captain consider that the weather is a danger to safety on board, the trip will be postponed to a later date and if this cannot be done, the trip will be canceled and credited.

8. Music

Live music can be ordered or played on the boat's facilities. Sound carries a long way at sea and we take into account others who are out at sea or on land.

9. Payment

The minimum rent is paid when the order is confirmed. Final settlement and consumed food and drink will be sent, possibly paid by card, after the fjord cruise has been completed.

Visiting address: Halvorstraen 54, 4083 Hundvåg

Postal address: RYFYLKETURER A/S, Søre Ramsvigvei 17, 4015 Stavanger Tel: +47 92694517

E-mail: alsevil@online.no FB: MY Amica

Org. no.: 91386818 VAT Bank account: 3260 52 00906Betingelser for M/Y«Amica"

Ryfylketurer AS - generelle betingelser for charter og båtleie

1. Båtleien er timebasert.

Båtleien er timebasert og er MVA pliktig, sats er 12 % . Oppgitt pris er inklusiv mva hvis ikke annet er oppgitt. Minste sats for fjordcruise er 2 timer båtleie. Båtleien inkluderer båt, mannskap, en stk havneavgift, passasjerforsikring og drivstoff i inntil 8 knop fart. For transport i høyere hastighet faktureres ekstra drivstoff etter forbruk. Båtleien gjelder fra det klokkeslett charterbåten er bestilt til siste passasjer er i land. Tomkjøring regnes ikke ved henting eller i landsetting i området Stavanger havn. For lengre tomkjøring (f.eks. til Sandnes, Hommersåk og Strand) og ved venting, beregnes det 1⁄2 timeleie utover minimum båtleie. Dersom det påløper havneavgift utover vanlig havneavgift eller i mer enn ett havnedistrikt, blir havneavgiften for anløpshavn utover hjemmehavn belastet kunden.

2. Mat

Mat kan tilberedes ombord med innleid kokk eller bestilles etter ønske. Bestil- ling av mat må være mottatt i god tid før avgang. Det er ikke lov til å medbrin- ge mat ombord uten at dette er avtalt på forhånd.

3. Drikkevarer

Amica har ikke egen skjenkebevilling og bruker underleverandør av mat og drikke som skjenkeansvarlig. Ved lukket lag kan det avtales mat og drikke i egen regi. Passasjerer som møter synlig beruset vil bli avvist ved landgangen. Brudd på disse bestemmelsene er å betrakte som kontraktbrudd

4. Bestilling

Ved bestilling av båttur vil vi sende Dem en reservasjon på mail som må be- kreftes på mail.

5. Avbestilling

Avbestilling skal skje skriftlig. Ved avbestilling innen 30 dager før avgang på- løper et gebyr på kr 500,-. Ved avbestilling innen 10 dager før turdag tilbake- betales halvparten av båtleie. Ved avbestilling senere enn 10 dager før turdag må båtleien betales i sin helhet. Dette gjelder også bestilte varer (f.eks. mat) og tjenester (f.eks. underholdning). De bestilte varer vil bli utlevert dem etter avtale, senest turdag. Dersom vi klarer å avbestille bestilte varer og tjenester eller skaffe en tilsvarende båttur i samme tidsrom, vil vårt krav reduseres til- svarende. På alle priser vedr. avbestilling tilkommer mva.

6. Ansvarsbegrensing

Vi har passasjerforsikring for våre fjordcruisepassasjerer(P&I). Forsikringsvil- kårene pålegger oss likevel å fraskrive oss ethvert erstatningsansvar for tap av liv, skade på person eller gjenstand som gyldig kan fraskrives etter Sjølo- vens §188 og §189, eller tap pga. havari eller driftsavbrudd. Forøvrig gjelder ansvarsbegrensingene etter Sjølovens §234 og §235. Vi erstatter ikke skadde eller bortkomne klær eller gjenstander som ikke skyldes grov uaktsomhet fra vår side.

7. Værforbehold

Bestillingen kan dessverre ikke tas med værforbehold. Vi vil derimot se om det er mulig å endre dato hvis værgudene ikke er med oss. Skulle derimot Kapteinen vurdere at været er en fare for sikkerheten ombord, vil turen bli ut- satt til et senere tidspunkt og hvis det ikke lar seg gjøre blir turen kannsellert og kreditert.

8. Musikk

Det kan bestilles levende musikk eller spilles på båtens anlegg. Lyd bærer langt på sjøen og vi tar hensyn til andre som er ute på sjøen eller på land.

9. Betaling

Minimumsleien betales ved kontraktinngåelse. Sluttoppgjør og medgått mat og drikke sendes, eventuellt betales med kort, etter utført fjordcruise.

Besøksadresse: Halvorstraen 54, 4083 Hundvår
Postadresse: RYFYLKETURER A/S, Søre Ramsvigvei 17, 4015 Stavanger Tlf: +47 92694517

E-post: alsevil@online.no FB: MY Amica
Org. nr.: 91386818 MVA Bankkonto: 3260 52 00906